ประวัติความเป็นมา

16 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

การวิจัยเป็นรากฐานสาคัญในการพัฒนาประเทศทุกด้าน เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ความจริงอย่างเป็นระบบและเชื่อถือได้และจากจำนวนนักวิจัยที่มีความรอบรู้หรือเชี่ยวชาญในการวิจัยยังมีจำนวนไม่เพียงพอกับความต้องการของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการนักวิจัยในจังหวัดชายแดนใต้ ทางด้านการศึกษาและการพัฒนาองค์กรท่ามกลางความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม การเข้าใจถึงบริบทและปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่โดยกระบวนการพัฒนานักวิจัยที่มีคุณภาพต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญประสบการณ์

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา สามารถตอบสนองปัญหาดังกล่าวและตอบสนองต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้เป็นอย่างดี เพราะมุ่งพัฒนาบุคลากร และทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่นและสังคมให้มีความสามารถในการวิจัย สามารถใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนางาน องค์กรและสังคมได้อย่างมีคุณค่า สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการทำงาน สามารถพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา พัฒนาตนเอง พัฒนางานในหน้าที่ พัฒนาองค์กร และสังคมได้อย่างดี เพราะการที่บุคลากรในพื้นที่มีทักษะในการวิจัยและความสามารถดังกล่าว หมายถึง การมีเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพนั่นเอง