ปรัชญา

7 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

สร้างบัณฑิตที่มีความรอบรู้ เชี่ยวชาญวิธีวิทยาการวิจัย การวิจัยทางการศึกษา คู่คุณธรรมจริยธรรม ให้มุ่งมั่นสู่การพัฒนาสังคมภายใต้พหุวัฒนธรรมรองรับประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก