ประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 8

23 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ทางหลักสูตรวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนาได้จัดการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 8 เพื่อดำเนินการในเรื่อง การประกันคุณภาพภายในหลักสูตร เกี่ยวกับภาระการสอนของอาจารย์ในหลักสูตรแต่ละท่าน และในเรื่องการสอบของนักศึกษาในหลักสูตร