ประชุมหลักสูตรครั้งที่ 9 วันที่ 11 มิถุนายน 2562

13 มิถุนายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

ในวันที 11 มิถุนายน 2562 มีการประชุมหลักสูตรสาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา เพื่อพิจารณาและหารือเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ในการอัปโหลดข้อมูลในเว็ปประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พิจารณาเกี่ยวกับนักศึกษาในสาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนาเรื่องวันสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และอื่นๆ