ประเมินหลักสูตรสาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา

21 มิถุนายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ทางประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี  กระโหมวงศ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานกรรมการการประเมินหลักสูตรสาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา ณ ห้องสาขาวิชาวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา ชั้น 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาในการเรียนการสอนของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา