ประชุมหลักสูตรครั้งที่ 1 ปีการศึษา 2562 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562

8 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

ประชุมหลักสูตรครั้งที่ 1 ของปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เพื่อพิจารณาเรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา และความก้าวหน้าของนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา และเรื่องอื่นๆ