ประชุมหลักสูตรครั้งที่ 2 ปีการศึกษาที่ 1/ 2562 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562

31 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

ทางหลักสูตรสาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนาได้มีการ ประชุมหลักสูตรครั้งที่ 2 ปีการศึกษาที่ 1/2562 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เพื่อพิจารณาในเรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรใหม่ เนื่องจากทางหลักสูตรเดิมได้ครบกำหนดตามระยะเวลา 5 ปี