ประชุมหลักสูตรครั้งที่ 3 ปีการศึษา1/2562 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562

23 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ทางหลักสูตรได้มีการจัดประชุมหลักสูตรครั้งที่ 3 ปีการศึษา1/2562  เรื่อง การพิจารณาเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรใหม่และการจัดทำโครงการของหลักสูตรสาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา