วัดผลสัมพันธ์ครั้งที่ 24

2 พฤศจิกายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

เมื่อวันที่ 27-29 มกราคม 2559 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาวิชาการ "การวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก  เพื่อเรียนรู้มโนทัศน์ด้านวัดผลการประเมินผล เพื่อการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในศตวรรษที่ 21