การหาคุณภาพงานวิจัยด้วยโปแกรม SPSS

2 พฤศจิกายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ด้วยสาขาวิชาปฐมวัยได้จัดอบรมการหาคุณภาพของงานวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทั้งนี้ทางสาขาวิชาการปฐมวัย ได้เชิญอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา และนักศึกษาครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา เป็นวิทยากรร่วมในการอบรมครั้งนี้ เพื่อบูรณาการจัดการเรียนการสอน และเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักศึกษาอีกด้วย