อบรมโครงการบริการวิชาการ

2 พฤศจิกายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2559 ด้วยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา ได้จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง  โครงการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลในการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากโรงเรียนบ้านท่าสาป โรงเรียนบ้านสาคอ โรงเรียนบ้านรามัน โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดพุทธ) และโรงเรียนบ้านลิมุด ซึ่งมีรูปแบบการการะดมความคิดเห็น การบรรยาย และฝึกปฏิบัติการ  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา กุณฑล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธี ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีทางการศึกษา ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา