การหาคุณภาพเครื่องมือแบบอัตนัยและสรุปบทเรียน

2 พฤศจิกายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

การหาคุณภาพเครื่องมือแบบอัตนัยและสรุปบทเรียน

เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 59 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา ได้จัดกิจกรรมการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือแบบอัตนัยและสรุปบทเรียน ภายใต้โครงการการพัฒนาต้นแบบการสอนแบบโครงงาน (PBL) ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากโรงเรียนบ้านสาคอ โรงเรียนบ้านรามัน และโรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิธี)