การพัฒนาทักษะการวิจัย

19 มิถุนายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

การพัฒนาทักษะการวิจัย

เมื่อวันที่ 25 - 27 ก.พ. 60 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา ได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา