การนิเทศ ติดตาม การนำไปใช้ประโยชน์จากโครงการ

19 มิถุนายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

เมื่อวันที่ 8 - 9 มีนาคม 2560 คณะอาจารย์พร้อมนักศึกษาสาขาวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา ได้ลงพื้นที่เพื่อการนิเทศ ติดตามการนำไปใช้ประโยชน์จากโครงการ ซึ่งเป็นครูสอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาของจังหวัดยะลา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์  สินธนา เป็นหัวหน้าโครงการ