อบรมมาตรฐานความเป็นครูของคุรุสภา ปี 2559 มาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา

8 กรกฎาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา ได้อบรมมาตรฐานความเป็นครูของคุรุสภา ปี 2559 มาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์(302) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT และ ห้อง 502 อาคารสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา