อบรมการออกแบบการวิจัย

24 พฤษภาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

วันที่ 24-25 พฤศภาคม 2561 สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยจัดโครงบริการวิชาการ อบรมพัฒนาสมรรถนะการออกแบบการวิจัยและการเขียนเค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียน ให้กับครูผู้สอนโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมติงเซียง อาคารสังคมศาสตร์ โดยมี ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นประธานเปิดการอบรม