ชื่อหลักสูตร

19 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร

1. ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา

             ภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Research Methodology for Development

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา)

                                                 ชื่อย่อ : ค.ม. (วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา)

                              ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Master of Education (Research Methodology for Development)

                                                 ชื่อย่อ : M.Ed. (Research Methodology for Development