อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังศึกษาจบ

19 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา สามารถตอบสนองในด้านเป็นนักวิจัย นักวิจัยอิสระ และเป็นอาจารย์สอนในสถานศึกษาในภาควิชาการวิจัย ในการวิจัย สามารถใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนางาน องค์กรและสังคมได้อย่างมีคุณค่า สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการทำงาน สามารถพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา พัฒนาตนเอง พัฒนางานในหน้าที่ พัฒนาองค์กร และสังคมได้อย่างดี การวิจัยและ ความสามารถดังกล่าว หมายถึง การมีเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น สังคมและ ประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพนั่นเอง