วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นักศึกษาสาขาวิชาวิธีวิทยาการเพื่อการพัฒนา มีการสอบวิทยานิพนธ์ จำนวน 2 คน

7 พฤษภาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นักศึกษาสาขาวิชาวิธีวิทยาการเพื่อการพัฒนา มีการสอบวิทยานิพนธ์ จำนวน 2 คน นายซูไบดี  โตะโมะ  และนางสาวรอซาดา  อาแว