ประเมินหลักสูตร ในวันที่ 19 มิถุนาย 2563

22 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

ในวันที่ 19 มิถุนาย 2563 ทางหลักสูตร สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนาได้ดำเนินประเมินหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562