ประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 1/2563

8 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ทางหลักสูตรสาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา ได้มีการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 1/2563 เพื่อพิจารณาเรื่องงบประมาณของโครงการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ และขั้นตอนในการปิดหลักสูตรสาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา