สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
ไทย อังกฤษ

วัดผลสัมพันธ์ครั้งที่ 25

เมื่อวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2560 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาวิชาการ "การวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25" ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เพื่อเรียนรู้มโนทัศน์ด้านวัดและประเมินทักษะศตวรรษที่ 21

แกลเลอรี่