สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
ไทย อังกฤษ

การพัฒนาทักษะการวิจัย

การพัฒนาทักษะการวิจัย

เมื่อวันที่ 25 - 27 ก.พ. 60 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา ได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา

แกลเลอรี่