ประชุมหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา

21 กันยายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

วันที่ 5 กันยายน 2561 ประชุมหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 4 / 2561 เพื่อวางแผนในการดำเนินงานของหลักสูตร ในปี 2562