ประชุมหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา

30 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ประชุมหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 5 / 2561 เพื่อวางแผนในการดำเนินงานของหลักสูตร ในปี 2562 และการดำเนินการเกี่ยวกับนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา