ประชุมหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา

6 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ได้มีการประชุมหลักสูตรสาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา ในเรื่องการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท ในภาคการศึกษาที่ 2 และแนวทางการดำเนินงานของหลักสูตรที่ผ่านมา