เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 นางสาวนูรอัยนี มอดา เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงาน โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565

29 ธันวาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบริการวิชาการ

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 นางสาวนูรอัยนี  มอดา นักวิชาการศึกษา ฝ่ายวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงาน โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2565 โดยมีการรายงานผลความก้าวหน้าการ ดำเนินโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 และพิจารณาการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ 2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3