คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมอบรมการเขียนโครงการแบบ เหตุผลสัมพันธ์ (Logical Framework) ปี 2567

31 พฤษภาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมงานวิจัย

   เมื่อวันอังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. อาจารย์ ดร.อัญชริกา จันจุฬา รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมอบรม
เชิงปฏิบัติการ “การเขียนโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์ Logical Framework” เพื่อเตรียมส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ทุน FF ประจำปีงบประมาณ 2567 และทุนรายได้ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดโดย งานส่งเสริมการวิจัยและ
ข้อมูลท้องถิ่น ณ ห้องประชุมกานเฉ่า ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา