ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร.อัญชริกา จันจุฬา และคณะ ได้รับการจดแจ้งลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

8 กรกฎาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมทรัพย์สินทางปัญญา

ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร.อัญชริกา จันจุฬา รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม, ผศ.ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์ และ นายมูฮัมหมัดฮัมดี มะฮูลู นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา ได้รับการจดแจ้งลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2565 ประเภท โสตทัศนวัสดุ เรื่อง Let’s Play at The Park เลขที่จดแจ้ง ส.017010