คณาจารย์คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม การประเมินคุณภาพ LOGICAL FRAMEWORK

8 กรกฎาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมงานวิจัย

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 - 15.00 น. คณาจารย์คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมการประเมินคุณภาพ LOGICAL FRAMEWORK กลุ่มการศึกษา โดยมี รศ.ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ และ
รศ.ดร.วิชัย นภาพงศ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมี ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting