ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้จัดโครงการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายทางการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

23 ธันวาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบริการวิชาการ

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 อาจารย์ ดร.อัญชริกา จันจุฬา รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผศ.สุนิศา ธรรมบัญชา และ อาจารย์อุชุพร บถพิบูลย์  ได้ดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายทางการศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตามพระราชดำริ เพื่อสนับสนุนการผลิตสื่อ และจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนให้สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมทางการศึกษาต่างๆ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา