ขอเชิญนักวิจัยและนักวิชาการ ร่วมส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย

30 สิงหาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์วิจัย

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ขอเชิญนักวิจัย และนักวิชาการ ร่วมส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อส่งเสริมการวิจัยสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.onesqa.or.th/upload/download/202208251242178.pdf