บริการวิชาการ : โครงการค่ายพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนระดับประถมศึกษา

13 มิถุนายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบริการวิชาการ

เมื่อวันที่ 24 - 25 มกราคม 2561 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ได้จัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนบ้านบาโงย ตำบลบาโงย อำเภอรามัน จังหวัดยะลา และโรงเรียนบ้านตะโละซูแม ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนในระดับประถมศึกษาและเสริมสร้างการเรียนรู้และการฝึกประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา