ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

20 กุมภาพันธ์ 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์วิจัย

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดอบรมจำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 90 คน ดังนี้

 รุ่นที่ 1 ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-16.30 น. (เปิดรับสมัครในวันที่ 1 มีนาคม-28 เมษายน พ.ศ. 2566)
 รุ่นที่ 2 ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-16.30 น. รุ่นที่ 2 (เปิดรับสมัครวันที่ 1 มิถุนายน-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566)


 อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meetings

 อัตราค่าลงทะเบียนการอบรมเป็นเงินจำนวน 850 บาท (แปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

 ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองจากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อท่านผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด

 Link สำหรับการสมัครอบรม: https://forms.gle/TPKaigs6JJAcaTXdA

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (ในวันและเวลาทำการ)
คุณดาระวี เหลืองไพโรจน์ โทรศัพท์: 02-800 2840-60 ต่อ 1121 (บริหารจัดการโครงการและการเงิน)
คุณเบญจวรรณ มิ่งมนต์ชัยกุล โทรศัพท์: 02-800 2840-78 ต่อ 1010, 02-441 9180, 089-412 9954 (รายละเอียดของโครงการอบรมฯ)
E-mail: shirbtraining@gmail.com 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด