ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ ส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมทางวิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 (ICEAHE2023)

3 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์วิจัย

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเรียนเชิญ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมทางวิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 (ICEAHE2023)
Transforming Education for Changes and Innovations in Post-Covid Era

จัดขึ้นในวันที่ 27 พฤษภาคม 2566

ข้อมูลเพิ่มเติม

http://edumis.pn.psu.ac.th/iceahe2023/index.php

Scopes :

- การบริหารการศึกษา

- การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

- นโยบายการศึกษา

- การศึกษาปฐมวัย

- การปฏิรูปการศึกษา

- ภาวะผู้นำทางการศึกษา

- ความเสมอภาคทางการศึกษา

- การนิเทศการศึกษา

- การจัดการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้

- นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาในยุค Next Normal

- การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

- ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับสมัครนำเสนอผลงาน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2566