มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 34 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ : การวิจัยและนวัตกรรมสังคมมุ่งสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน

12 เมษายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์วิจัย

ประชาสัมพันธ์! สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 34 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2566 (The 34th National Conference and The 1st International Conference on 
ASEAN Sustainable Development (ICASD 2023)) ภายใต้หัวข้อ : การวิจัยและนวัตกรรมสังคมมุ่งสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Research and Social Innovation for Sustainable Development Goal : SDGs) ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมคริสตัล
หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
.
ลงทะเบียนและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://mis.rdi.tsu.ac.th/conference2023/