ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักวิจัย ในปี 2566

12 ตุลาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์วิจัย

สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักวิจัย ในปี 2566 ดังนี้

  1. เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนจาก วช. และแหล่งทุนวิจัยอื่น วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566 ( 2 วัน) ค่าลงทะเบียน 2,900 บาท
  2. การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 29-30 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2566 (3วัน) ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท
  3. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (MIXED METHOD) วันที่  7-8 ธันวาคม 2566 (2 วัน) ค่าลงทะเบียน 2,900 บาท
  4. เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ วันที่ 14-15 ธันวาคม 2566 (2 วัน) ค่าลงทะเบียน 2,900 บา

โดยอบรมผ่านระบบออนไลน์ ZOOM clound meeting
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://rpa.or.th/%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%a266/

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด