ฝ่ายวิจัยฯ ขอเชิญคณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "เขียนบทความอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์"

3 มกราคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์วิจัย

ประชาสัมพันธ์! ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ขอเชิญคณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "เขียนบทความอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์"
ในหัวข้อ
          - แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เพื่อพัฒนามุมมองและทิศทางการเขียนบทความ
          - เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
          - เทคนิคการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัย
          - เทคนิคต่างๆ ที่ทำให้ผลงานได้รับการตีพิมพ์
ในวันที่ 18 - 19 มกราคม 2567 ณ โรงแรมอัลฟาฮัจย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/rDSQHaszBSTVkwVh7