คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ "กิจกรรมยกระดับสมรรถนะครู เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน"

15 มกราคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์วิจัย

ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ขอเชิญโรงเรียนที่สนใจ (เฉพาะโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา)
เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ "กิจกรรมยกระดับสมรรถนะครู เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน" 
โดยประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้
7 - 8 ก.พ. 67 อบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้แบบ Active Learning
26 - 27 ก.พ. 67 อบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
29 - 30 เม.ย. 67 อบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดและประเมินผล
พ.ค. - มิ.ย. 67 การโค้ชชิ่งสื่อนวัตกรรม
10 ก.ค. 67 เวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้

รับสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://forms.gle/TZiLnSBxbCbmkmCx7 จำกัดเพียงแค่ 5 โรงเรียนเท่านั้น!!
(ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 ม.ค. 67)
หมายเหตุ
- รับเฉพาะโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลาเท่านั้น
- ครูโรงเรียนละ 3 ท่าน