ติดต่อเรา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)

Demonstration School Of Yala Rajabhat University

.....................................................................................................

133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง

จังหวัดยะลา 95000

....................................................................................................

สำนักงานธุรการโรงเรียนสาธิต ฯ โทร. 073-299603

....................................................................................................

นางสาวนูรีฟา บูยา

นางสาวขนิษฐา นุ่นสวัสดิ์

( งานประชาสัมพันธ์ )

นางสาวภาวิณี  ขุนศรี  ( หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป )

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา