กิจกรรมปฐมนิเทศและรายงานตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมเล็ก มรย.

22 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมสาธิต มรย.

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและรายงานตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบและเข้าใจการจัดการศึกษาของโรงเรียน เสริมสร้างความเข้าใจอันดี

อีกทั้งผู้ปกครองได้ซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการเตรียมตัวในการมาเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ในวันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา