แนะแนวและประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียนห้องเรียนหลักสูตร ESMTระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 เเละหลักสูตร IEPระดับประถมศึกษาปีที่ 1

29 ธันวาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมสาธิต มรย.

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 

คณะครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ทำการเเนะเเนวเเละประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรห้องเรียนความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เเละเทคโนโลยี (Excellent Science Mathematics and Technology : ESMT) และ หลักสูตรห้องเรียน ภาษาอังกฤษแบบเข้มระดับประถมศึกษา (Intensive English Program : IEP) ระดับประถมศึกษาปีที่1 ณ โรงเรียนนิงบงชนูปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา จำนวนนักเรียนชั้น ป.6 ทั้งหมด 350 คน