ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

26 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารจากโรงเรียนสาธิต มรย.

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ ๑)                                     
ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบที่ 1) ในวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 แล้วนั้น จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1) พร้อมวัน เวลา และสถานที่ในการรายงานตัว ดังรายชื่อและรายละเอียดต่อไปนี้