รับสมัครเจ้าหน้าที่งานพัฒนานักศึกษา

13 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่งานพัฒนานักศึกษา

คุณสมบัติ

1.จบการศึกษาระดับอนุปริญญาขึ้นไป ในทุกสาขา

2.มีความรู้ด้านการใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดี

3.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft  word  Excel และการสืบค้นข้อมูลทาง Internet เป็นอย่างดี

4.มีความชื่นชอบในกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

 

ระยะเวลาการจ้าง

1 กุมภาพันธ์ 2564  – 30 กันยายน  2564

 

อัตราเงินเดือน

6,000  บาท

 

ความรับผิดชอบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ

1.งานสารบรรณ  รับส่งและลงทะเบียนหนังสือราชการ  งานร่าง  โต้ตอบหนังสือ  นำเสนอแฟ้ม

2.งานเอกสารการพิมพ์   พิมพ์หนังสือราชการ  คำสั่ง  ถ่ายเอกสาร  อัดสำเนา  ทำรูปเล่ม

3.สรุปเล่มโครงการ/กิจกรรม

4.งานกิจกรรมนักศึกษาของคณะครุศาสตร์

งานประชุม

1.ทำหนังสือเชิญประชุมและเชิญผู้เข้าร่วมการประชุม

2.จัดเตรียมเอกสารในการประชุม

3.บันทึกการประชุม

งานพัสดุ

1.เบิกจ่ายพัสดุ  ทะเบียนคุมพัสดุ

2.อำนวยความสะดวกในการใช้พัสดุแก่อาจารย์

งานประกันคุณภาพ

1.ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพของงานพัฒนานักศึกษา และการเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

1. ดูแล Website  ของงานพัฒนานักศึกษา ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

2. อำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของงานพัฒนานักศึกษา

 

มาตรฐานด้านพฤติกรรม

1.  ปฏิบัติงานตรงเวลา  สม่ำเสมอเป็นปกติวิสัย

2.  มีความมุ่งมั่น  ตั้งใจในการทำงาน  มีจิตบริการ  (Service  Mind)

3.  ปฏิบัติงานถูกต้อง  รวดเร็ว  เสร็จตามเวลาที่กำหนด

4.  มีจิตสำนึกด้านการใช้ทรัพยากi  พลังงาน  เพื่อลดค่าใช้จ่าย

 

เอกสารและหลักฐานการสมัคร

1.  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  แว่นตาดำ  จำนวน  2  รูป

2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้าน  อย่างละ  1  ฉบับพร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ

3.  สำเนาหลักฐานการจบการศึกษา  1  ฉบับ  พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ

 

*รับสมัครตั้งวันที่ 14-19 มกราคม 2564 (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์) ส่งใบสมัครได้ที่ : อาคาร 24 สำนักงานคณะครุศาสตร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

*สอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเซียน ตาน ฮวา ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

*ปฏิบัติงานวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

**ดาวน์โหลดใบสมัครเอกสารแนบข้างล่างนี้**

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด