รองคณบดี ร่วมเปิดกิจกรรมอบรมวิศวกรสังคม มรย. รุ่นที่1

8 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 6 ก.พ.64 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฮูซีน อับดุลรามัน รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ ร่วมในพิธีเปิดอบรมวิศวกรสังคม เพื่อพัฒนาชายแดนใต้ ค่ายพหุวัฒนธรรมเสริมสร้างสันติสุข รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมี ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้แกนนำวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีความสมบูรณ์พร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น คือ เป็นนักคิด นักสื่อสาร นักประสาน และนักนวัตกรรมชุมชน ณ ห้องประชุมหลานซา ชั้น 5 กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธี