14 มีนาคม 2566 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

14 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เวลา 14.00 - 15.30 น. อาจารย์นุรฟิตตรี เวลา 14.00 - 15.30 น. อาจารย์นุรฟิตตรี หะยีดารียอ หัวหน้าฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในการประชุม เรื่อง เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ณ ห้องประชุมหูเตี๋ย ชั้น 3 คณะครุศาสตร์หะยีดารียอ หัวหน้าฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในการประชุม เรื่อง เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ณ ห้องประชุมหูเตี๋ย ชั้น 3 คณะครุศาสตร์