ผลงานเด่นของอาจารย์ในหลักสูตร

8 ตุลาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานเด่น

ผลงานเด่นของอาจารย์สาขาการปฐมศึกษา https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=u74SYJwakhU 

ผลงานเด่นของอาจารย์สาขาการประถมศึกษา http://edu.yru.ac.th/primary/page/215 

ผลงานเด่นของอาจารย์สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา http://edu.yru.ac.th/physical/page/169

ผลงานเด่นของอาจารย์สาขาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา http://edu.yru.ac.th/engtech/page/94

ผลงานเด่นของอาจารย์สาขาการสอนอิสลามศึกษา (หลักสูตรปริญญาตรี) http://edu.yru.ac.th/islam_be/page/148

ผลงานเด่นของอาจารย์สาขาการสอนอิสลามศึกษา (หลักสูตรปริญญาโท) http://edu.yru.ac.th/islam_me/page/377

ผลงานเด่นของอาจารย์สาขาการการบริหารการศึกษา http://edu.yru.ac.th/edu.adm/page/63

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด