การสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2563

10 พฤศจิกายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

การสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ รหัส 59-60 นักศึกษาภาค กศ.บป. รหัส 60 นักศึกษาภาคปกติ (เทียบโอน) รหัส 62