กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของนักศึกษา

25 ธันวาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. ทางฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของนักศึกษา ณ ห้องประชุมหูเตี๋ย โดยมีตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรละ 3 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ได้บรรยายในหัวข้อ "นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม" และ "กระบวนการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวัจน์ สองเมือง และสำหรับหัวข้อ "การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรม" และ "การเผยแพร่นวัตกรรมต่อสาธารณชนในรูปแบบวีดีทัศน์/ดิจิทัล" โดยอาจารย์อดุลย์ ภัยชำนาญ