กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา เพื่อเตรียมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEFR

9 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ 9 มกราคม 2565 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อเตรียมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEFR สำหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 รหัส 60  โดยวิทยากรอาจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ ชอบหวาน ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มาร่วมเป็นวิทยากร ในหัวข้อ กลวิธีการเตรียมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางออนไลน์
ในระบบ Cisco Webex Meeting